Werkgroepen

Werkgroepen

In een vitale parochie gebeurt veel. Er zijn veel activiteiten, zowel op vormend als op creatief terrein. Ook het wekelijks terugkerend werk is van belang; zoals het schoonhouden en onderhouden van het kerkgebouw; het werk van de kosters; het koor en de organisten; deurwachters; koffiedienst en nog veel meer. Onze parochie kan dan ook niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers, jong en oud. Een ieder draagt zijn steen bij aan de opbouw van onze parochie. Hieronder is aangegeven wat voor taken/groepen er zo al zijn.

Liturgie

Lectoren
Lezers
Liturgiegroep
Misdienaars
Kinderkerk
Koor
Organisten
Kostersgroep
Bloemschikgroep
Gastvrouwen/heren
Paramentencommissie

Pastoraat

Pastoor
Bezoekergroep

Regio- pastoresteam

Catechese

Lering en Vermaak
Catechese 11-16 jaar
Geloofsopvoeding Ouders
Vormingsavonden

Kerk en samenleving

Werkgroep diaconaat
Vrouwenvereniging "Clara van Halteren"
Culturele commissie

Organisatie

Gebouwencommissie
Stichting Restauratie
Schoonmaakgroep
Koffiezetgroep

Beheerscommissie


Publiciteit

Redactie parochie informatieblad 'Joris op 't Zand'
Website
PR
Open Monumentendag
Open Monumenten Klassen Dag (voor scholen)

Oecumene

Raad van Kerken
Overleg binnenstadskerken
Vieringen Oud-Katholieke / Rooms-Katholieke kerk
Vieringen Oud-Katholieke / Lutherse kerk

Heel veel werk wordt er in en om de parochie verzet door een groot aantal vrijwilligers. Het kerkbestuur, behalve de pastoor zelf ook eigenlijk vrijwilliger, is iedereen zeer erkentelijk voor ieders inzet. Het is al enkele jaren een goede gewoonte van het kerkbestuur geworden de vrijwilligers op een ontspannen en gezellige avond te 'tracteren'. Een impressie van zo'n avond kunt u hier zien.
 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS