Kort verslag synode door de synodalen van Amersfoort

Synode 24 november 2012

Kort verslag van de Synode 2012

De voorzitter, Frank de Haart, opent de 85e zitting van de Synode. Het is zijn 8e synode in deze functie en daarmee zijn laatste. Zoals hij altijd gedaan heeft, zal hij ook deze vergadering in een zekere rust leiden langs klippen van harde discussies, door dalen van besluiteloosheid en over golven van pessimisme of optimisme. Frank heet op deze dag  de synodalen, de gasten, de belangstellenden en in het bijzonder de jongeren van de jongerensynode welkom. Hij zet vervolgens de dag in met een bemoedigend visioen, naar aanleiding van de Nota Presentie, van een volledige bezetting in 2023 van alle bisdommen van Groningen tot Maastricht, van Deventer tot Middelburg. Hierbij aansluitend spreekt de Bisschop van Haarlem, Dick Schoon, in de inleiding op het verslag van het Collegiaal Bestuur, over partnerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid, willen we iets van dit visioen waar maken. Er is ook  draagvlak nodig voor de “vitaliteitscriteria” waarmee we gaan werken en onderlinge solidariteit. In het kader van de Nota Publiciteit wordt gewezen op het belang van een goed bijgehouden website van de parochies.
De motie om de Oud Katholiek alleen aan betalende abonnees te sturen wordt verworpen. De OK is voor sommigen het enige lijntje met de OKK en bovendien geeft brede verspreiding bekendheid aan onze kerk. Wel dienen allen, waar mogelijk, te zorgen voor meer inkomsten voor de OK. Bij de Begroting spreekt het CB zowel zijn vertrouwen uit in groei als ook zijn zorg over de algemene noodzaak van bezuinigingen. 
Onze pastores hebben in 2012 al ingestemd met minder verhoging van hun honorarium en daarmee achteruitgang van hun koopkracht. - Als deze steunpilaren van onze kerk zich zo solidair betonen, laat dat ons dan niet alleen aan het denken zetten, maar vooral tot royale daden! –  
De Motie om niet te bezuinigen op de missie geeft natuurlijk aanleiding tot discussie. Percentages, principes en Kopten en Afrikanen gaan over tafel. Allerlei overwegingen speelden een rol: mensen die op ons rekenen niet in de steek laten,  niet bezuinigen over hoofden van anderen, de kerk geeft maar 1%, de overheid 1,2 % enz, en ook: bedrag dat nu ingetrokken wordt valt buiten de 1%, OKK móet  bezuinigen en zit op de grens van wat nog verantwoord is voor een redelijk voortbestaan, er is geen redelijke dekking te vinden, op deze manier schuiven we de zwarte piet naar de Thesaurier enz.  De motie haalt het niet, ik denk met pijn in het hart van vele synodalen. Besloten wordt dan ook met de oproep, dat als we missie en diaconaat belangrijk vinden, wij ons uiterste best moeten doen om meer bij te dragen aan de kerk, zodat er ook meer aan missie en diaconaat kan worden afgedragen. De motie om Missie en Diaconaat op de agenda van de volgende Synode te zetten wordt wel aangenomen. Een teken dat we deze taak van de kerk ernstig nemen. Het voorstel om in 2014 met een sluitende begroting te komen wordt ingetrokken. De Synode acht dit een te grote druk op het CB en de Thesaurier. Hierbij wordt opgeroepen tot de inzet om  parochianen op hun verantwoordelijkheid te wijzen om de kerk die hen dierbaar is ook te dragen met een behoorlijke financiële bijdrage; – als wij allen elk jaar 3% van ons netto inkomen zouden bijdragen, kunnen we dichtbij een sluitende begroting komen - .Vier gasten geven ons een blik buiten de deur. 
Ds. Verhoeff, praeses van de Generale Synode van de PKN, brengt een meelevende groet van het moderamen van de PKN.
Pfarrer Reynders van de parochie Nordstrand geeft uiting aan de verbondenheid met ons van de Altkatholische Kirche Deutschland. Hij brengt dit in praktijk door alle synodalen het mooie Jaarboek van de Duitse OKK te geven, zodat we mee kunnen leven en hen overal kunnen vinden. 
De Heer Jaap Wijker schetst de zakelijke kanten van onze betrokkenheid bij het Vliegveldpastoraat op Schiphol, samen met de Anglicanen.
Pastoor Joop Aalbers ontroert ons met verhalen van de ontmoetingen in dit werk.
Verkwikt door een eensgezinde eucharistieviering en goed verzorgde lunch, gaat de Synode over tot herbenoeming en verkiezing van de  kandidaten voor vacatures in het CB en het Presidium. De gekozenen werden bevestigd met een dankbaar applaus.  
De Nota Presentie roept behalve bewondering ook een gevoel van dreiging op, beoordeeld worden en wat dan?  Aartsbisschop Vercammen legt uit dat de zogenaamde Vitaliteitscriteria juist helpen om de parochie niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief in beeld te brengen. Parochies kunnen dan zelf zien waar hun sterke en zwakke punten liggen, waar ze aan moeten werken. Dan is het allereerst de bedoeling dat we elkaar waar nodig helpen, desnoods naast elkaar in de modder gaan staan, waarop de bisschop prompt lieslaarzen worden aangeboden. Gevraagd wordt om deze criteria nog wat meer uit te werken om ze te objectiveren en beter weegbaar te maken.
De jongeren krijgen het woord en brengen verslag uit van wat zij in de parallel zitting besproken hebben. Punten van aanbeveling zijn: activiteiten meer naast dan in de kerk, bijvoorbeeld een eetgroep met een thema, doe zichtbaar iets aan duurzaamheid als kerk, zorg dat je communiceert met jongeren, bijvoorbeeld door te zorgen voor een jongerencontactpersoon in elke parochie, gebruik sociale media.
Tenslotte wordt afscheid genomen van presidiumlid Robert Frede, presidiumsecretaris Betty Roobol-Groen en de presidiumvoorzitter Frank de Haart. Het is deze laatste weer gelukt om ons op tijd naar huis te laten gaan met een gevoel van saamhorigheid en moed om de schouders er weer onder te zetten. Helaas had zich echter nog niemand opgegeven om de taak van secretaris op zich te nemen. Heel veel dank, Frank en Betty voor jullie inzet in al die 8 jaren!  De nieuwe voorzitter is Patrick Groenewegen. We zien met vertrouwen en nieuwsgierigheid uit naar zijn voorzitterschap en zijn aanpak om een nieuwe secretaris te werven. Hiermee hopen wij u een goede indruk te hebben gegeven van de Synode 2012. Henriette Maan, 1e synodaal, Paul de Leeuw van Weenen, 2e synodaal.

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS